Rec Madral / Riera Cabanyes - Servei d'aigua.

Iniciar sessió

Formulario de inicio de sesión
  1. (situat a la part superior d'un rebut impres)  
  2. Nif (sense punts ni guions)

    mes els 4 últims digits de la compta bancaria on cobrem els rebuts.  

L'article 9 del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (BOE núm. 289, de 1.12.2012) disposa que l'expedició de la factura electrònica estarà condicionada a que el seu destinatari hagi donat el seu consentiment. Al marcar aquesta casella el consumidor dona el seu consentiment exprés a l'expedició de la factura electrònica fins que no indiqui el contrari. El destinatari tindrà la possibilitat de revocar el seu consentiment a rebre la factura electrònica mitjançant email a recmadral@girona.net o carta a direcció Carrer Garbí, 3 de 17240 Llagostera (Girona)